Diversiteit in een Democratische Context

Bij democratie gaat het niet alleen om de stem van de meerderheid, maar ook om ruimte voor minderheidsgroepen. Maar de positie van en ruimte voor de minderheid kan soms tot grote maatschappelijke spanningen leiden.

Mondiale ontwikkelingen (migratie, grote groei van ongelijkheid, toename van verschil aan informatiebronnen en digitale sociale bubbels, toename van zorgen over de toekomst en bestaanszekerheid in relatie tot o.a. klimaatverandering) en nationale beleidsveranderingen (afkalving verzorgingsstaat) hebben de afgelopen tijd geleid tot toenemende polarisatie tussen groepen. In deze context neigen mensen eerder binnen de eigen comfortzones te blijven en zo min mogelijk verbinding te zoeken met groepen die op afstand van hen staan. Afstand tussen groepen creëert vervolgens nog meer onbegrip en polarisatie.

Dit zijn ook vraagstukken waar de samenleving in het algemeen en beleidsmakers in het bijzonder mee worstelen. In deze cursus beginnen de studenten met het ontrafelen van de Black Lives Matter (BLM) beweging als casus en gaan zij vervolgens zelf deze casus verbinden met diverse thema’s die per week tijdens de cursus aan bod komen. Hiermee worden steeds verdere verdiepingslagen in de BLM casus gecreëerd.

In deze cursus onderzoeken de studenten welke relaties er zijn tussen democratie en diversiteit en welke condities er nodig zijn om de spanningen van diversiteit te laten leiden tot vernieuwing en verrijking en niet tot polarisatie en conflict. Diverse waarderingen van diversiteit (als verrijking of probleem) worden besproken aan de hand van het onderscheid dat Thomas Hylland Eriksen (2006) maakt tussen horizontale en verticale benadering van diversiteit. De horizontale benadering betreft vormen van diversiteit die naast elkaar kunnen staan zonder hiërarchisch waardeoordeel (diversiteitsperspectieven als verrijking). De verticale benadering gaat daarentegen uit van een hiërarchie, waarbij diversiteit vooral wordt gezien als afwijking van de norm (denk bijvoorbeeld aan etnische meerderheid versus minderheden). We bestuderen diversiteit als meerwaarde en als bron van spanning, zowel in de brede, conceptuele zin als in relatie tot de BLM casus, die gedurende de cursus steeds vanuit verschillende dimensies wordt aangevlogen.

 • General information

  Vakcode S_DDC
  Studiepunten 6 EC
  Periode P1
  Vakniveau 100
  Onderwijstaal Nederlands
  Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
  Vakcoördinator prof. dr. H. Ghorashi
  Examinator prof. dr. H. Ghorashi
  Docenten prof. dr. H. Ghorashi
  K.J.H. Mars MSc
  dr. E. Ponzoni