Learning Crossroads for Refugee Inclusion

Na 2015 is enorm veel energie losgebarsten in de Nederlandse samenleving. De komst van veel vluchtelingen heeft niet alleen angst losgemaakt, maar ook geleid tot een ongekende beweging van solidariteit en inzet van mensen die vluchtelingen gastvrij wilden ontvangen en ondersteunen in hun landing in de Nederlandse samenleving.

Inmiddels zijn we een aantal jaar verder, en veel organisaties die na 2015 ontstonden zijn nog steeds bezig om meer duurzame vormen van support te vinden. Het is tijd om ons af te vragen hoe de maatschappelijke kracht van deze initiatieven geborgd kan worden en wat we kunnen leren uit de ervaringen die zijn opgedaan. In een tijd waarin maatschappelijke spanning en negatieve gevoelens ten aanzien van migratie en diversiteit veelvuldig in de samenleving aanwezig zijn, is de behoefte aan ‘onorthodoxe’ positieve verbindingen in een context van verschil niet alleen urgent voor nieuwkomers, maar juist ook voor mensen die al langer in Nederland wonen.

“Learning Crossroads for Refugee Inclusion” is een project van de Refugee Academy. Het betreft een leertraject dat participatieve methodes benut om burgerorganisaties te helpen verduurzamen en een platform te creëren waarin zij van elkaar kunnen leren, gevoed door bestaande wetenschappelijke kennis en door de bijdrage van ervaringsdeskundigen die zelf een vluchtelingenachtergrond hebben. In dit project verbinden wij burgerinitiatieven met elkaar, en formuleren wij gezamenlijk werkbare condities en acties die inclusie van vluchtelingen in de praktijk mogelijk maken. In deze leertrajecten staat co-creatie van academische, professionele en lokale kennis centraal. Concreet gaat het om: leren van elkaar, uitwisselen van ervaringen, onderzoeken van dilemma's en leren vanuit wetenschappelijke inzichten. Wij willen burgerinitiatieven meer inzicht geven in experimentele routes en condities die ruimte kunnen bieden aan nieuwkomers om bij te dragen aan de ontvangende samenleving, en hoe zij deze condities en routes vorm kunnen geven binnen het eigen initiatief. Ook reflecteren we samen op hoe initiatieven zich zelf op een duurzame manier kunnen positioneren in het veld.

Voor meer informatie over het onderzoeksproject ‘Learning Crossroads for Refugee Inclusion’, kijk op de website van het project: refugeeacademy-learningcrossroads.nl