Naar een inclusieve werkomgeving! Met (levens)verhalen bias doorbreken

Politici, werkgevers en werknemers onderstrepen het belang van een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen naar vermogen kan participeren in werk en waar kansen op de arbeidsmarkt niet afhangen van diversiteitsaspecten als gender, etniciteit, leeftijd, geloof, seksuele oriëntatie of lichamelijke of psychische beperking. In de praktijk blijkt echter dat de kansen op het vinden van werk niet voor iedereen gelijk zijn en het wel degelijk uitmaakt tot welke ‘groep’ je behoort. Of iemand hoog- of laagopgeleid is, maakt daarbij geen verschil. Ongelijke kansen blijven bestaan.

Dit onderzoek biedt zicht op de aard en impact van bias in organisaties ten aanzien van mensen met een minder-geprivilegieerde arbeidsmarktpositie. Daarbij is zowel aandacht voor mensen die werk zoeken als voor mensen die al aan het werk zijn. Het onderzoek brengt (praktische) mogelijkheden in kaart voor werkgevers om deze bias te doorbreken, teneinde een meer inclusieve werkomgeving te realiseren.

Dit kwalitatieve onderzoek werkt vanuit een biografische benadering, waarbij vanaf de start in co-creatie met stakeholders kennis wordt ontwikkeld. Het perspectief van werkgevers wordt onderzocht vanuit verschillende functies (leidinggevenden, HR-managers en werkgevers) en verschillende typen bedrijven, waaronder het midden- en kleinbedrijf. Ook tekenen de onderzoekers de levensverhalen op van twintig mensen met een minder-geprivilegieerde positie op de arbeidsmarkt. Deze levensverhalen geven goed inzicht in hun leef- en denkwereld en de ervaringen die ze hebben opgedaan tijdens hun zoektocht naar werk. Deze beelden en inzichten bieden vervolgens weer kansen om bewustwording en handelingsperspectief te creëren bij werkgevers.

De onderzoekers zullen de resultaten breed delen o.a. via een seminar en een onderzoeksrapport. Ook komt er laagdrempelige informatie voor werkgevers/HR-managers over het herkennen en doorbreken van bias.

 Voor meer informatie over het onderzoeksproject ‘Learning Crossroads for Refugee Inclusion’, kijk op de website van Hogeschool Inholland: www.inholland.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/naar-een-inclusieve-werkomgeving/

 • Onderzoeksproject

  geeft inzicht in de aard en impact van bias in organisaties ten aanzien van mensen met een minder-geprivilegieerde arbeidsmarktpositie. Er is zowel aandacht voor mensen die werk zoeken als voor mensen die al aan het werk zijn. Het onderzoek brengt (praktische) mogelijkheden voor werkgevers in kaart om deze bias te doorbreken, om zo een meer inclusieve werkomgeving te realiseren.

  Onderzoeksmethods

  Het project werkt vanuit een biografische insteek, waarbij in co-creatie met stakeholders van meet af aan kennis wordt ontwikkeld. Het perspectief van werkgevers wordt bekeken vanuit verschillende posities (leidinggevenden, HR-managers en werkgevers) en verschillende soorten bedrijven, waaronder het midden- en kleinbedrijf. De onderzoekers leggen ook de levensverhalen vast van twintig mensen met een minder-geprivilegieerde positie op de arbeidsmarkt. 

  Website

  www.inholland.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/naar-een-inclusieve-werkomgeving 

  Team

  Machteld de Jong, Halleh Ghorashi, Tjitske Lovert, Kay Mars, Eline de Rooij, Efza Üstüner, Nikke Scholten

  Publications